میز خدمت

  مدارک موردنیاز جواب استعلام کسب و پیشه و تشکیل پرونده :

کپی شناسنامه- کپی اجاره نامه -کپی پایان خدمت – کپی کارت ملی – یک قطعه عکس ۴×۳ – کپی پروانه ساخت یا پایان کار

مدارک موردنیاز جهت نقل و انتقال املاک :

اصل پروانه یا پایان کار ساختمانی

کپی قولنامه فروش

کپی شناسنامه و کارت ملی فروشنده

کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار

مراحل اخذ پروانه ساختمانی :

اخذ درخواست کتبی از مالک

بازدید از ملک

تعیین بر و کف

صدور مجوز تهیه نقشه

ارائه نقشه

تکمیل مدارک

تسویه حساب مالی

صدور پروانه ساختمانی

 

مراحل اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی :

اخذ درخواست کتبی از مالک

بازدید از ملک

درصورت نداشتن تخلف :

صدور پایان کار

در صورت داشتن تخلف :

الف. طی مراحل قانونی و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰

ب. صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

ج. اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

د. بازدید نهایی جهت مطابقت ضوابط صدور پایان کار

هـ. صدور پایان کار

 

روابط عمومی شهرداری فرادنبه