آغاز برداشت نخاله ها داخل استخر پارک قزل گریش به همکاری شرکت گاز

کد خبر: 2709 شنبه 1 فوریه 2020