اعلام تبریک روز آتش نشانی با حضور شهردار وکارکنان اداره در محل آتش نشانی

اعلام تبریک روز آتش نشانی با حضور شهردار وکارکنان اداره در محل آتش نشانی

کد خبر: 2716 شنبه 1 فوریه 2020