عملكرد مسئول واحد دبيرخانه سال ۹۰

۱-دبيرخانه:

درسال ۹۰ اولين نامه درتاريخ ۷/۱/۹۰ و آخرين نامه در تاريخ۲۹/۱۲/۹۰ ثبت گرديده است۰

تعداد نامه هاي ثبت شده در سال ۹۰ يعني آخرين شماره ۷۴۱۰ ميباشد كه اين تعداد به غير از نامه هاي صادره پيرو  وارده بوده كه آمار آن دقيقا”مشخص نميشود.

۲-دبيرخانه:

واحد بايگاني داراي ۶ كلاسور باعناوين زير ميباشد:

۱-پرسنلي ۲-مالي ۳-فني ۴-خدمات شهري ۵-شوراها و مستقل ۶-ادارات و متفرقه

اين ۶ كلاسور داراي ۹۸ عدد پوشه كد گذاري شده كه هر نامه پس از ثبت در صورت نياز به بايگاني در يكي از پوشه هاي مربوطه بايگاني مي شود .

در سال ۹۰ روي هم رفته ۴۸۴۸ برگه ، برگ شمار و بايگاني گرديده است .

مهرداد فتاحي

مسئول دبيرخانه شهرداري

کد خبر: 3106 سه‌شنبه 25 می 2021