عملكرد واحد امور مالي شهرداري سال ۱۳۹۰

 -ثبت تعداد ۴۹۴اسناد هزينه در سيستم كمامپيوتري شهرداري

-تنظيم اسناد هزينه سال ۱۳۹۰

– پرداخت صورت وضعيتهاي پيمانكاران طرحهاي عمراني در حد ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

– تنظيم قراردادهاي پروژه هاي عمراني

– آگهي مناقصه پروژه هاي عمراني در هفته نامه محلي

– انتخاب پيمانكاران و انعقاد قرارداد و پيگيري شروع بكار آنان

– تنظيم بودجه ساليانه سال ۱۳۹۱ و ارائه به شوراي شهر و تصويب آن

– تنظيم تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ و ارائه به شوراي شهر و تصويب آن

– ارسال اطلاعات بودجه و تفريغ بودجه به سيستم كامپيوتري شهرداري و تهيه ديسكت حاوي اطلاعات بودجه و تفريغ بودجه و ارسال به استانداري استان .

عملكرد واحد ذيحسابي

– پيگيري در خصوص تنظيم و مبادله موافقنامه طرحهاي عمراني تملك دارائيهاي سرمايه اي سال ۱۳۹۰ در حد ۳٫۹۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال .

– پيگيري تخصيص اعتبار و درخواست وجه اعتبارات تخصيصي بمنظور واريز بحساب ذيحسابي .

– پرداخت صورت وضعيت هاي پروژه هاي عمراني به پيمانكاران .

– پيگيري در خصوص تخصيص اعتبارات در حد ۱۲ ماهه سال ۹۰ در حد ۳٫۷۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ ريال .

– تهيه صورتحساب دريافت و پرداخت اعتبارات سال ۸۹ تملك دارائيهاي سرمايه و ارائه به ديوان محاسبات و خزانه استان .

مصطفي درويشي

مسئول امور مالي شهرداري

کد خبر: 3104 سه‌شنبه 25 می 2021