عملكرد واحد حسابداري شهرداري در سال ۱۳۹۰

– صدور قبض انبار : ۳۳۰ فقره

– صدور حواله انبار: ۳۵۰ فقره

– تهيه ليست حقوق و مزايا : ۱۲ مورد براي ۲۹ نفر كاركنان شهرداري

– تهيه ليست بيمه تامين اجتماعي : ۱۲ مورد براي ۲۹ نفر كاركنان شهرداري

– تهيه ليست بيمه خدمات درماني: ۱۲ مورد براي ۲۹ نفر كاركنان شهرداري

– تهيه ليست ماليات حقوق و مزايا: ۱۲ مورد براي ۲۹ نفر كاركنان شهرداري

– تهيه ليست پس انداز حقوق و ساير كسورات حقوق و مزايا ۱۲ مورد براي ۲۹ نفر كاركنان شهرداري

– تنظيم اسناد هزينه: ۴۹۴ فقره

– ثبت فيشهاي در آمدي در سيستم حسابداري در سال ۱۳۹۰ :  ۳۰۰۰ فقره

– تهيه صورت مغايرت بانكي : ۱۲مورد

– راه اندازي نرم افزار انبار و اموال شهرداري .

کد خبر: 3102 سه‌شنبه 25 می 2021