عملكرد واحد درآمد شهرداري سال ۱۳۹۰

درآمدها ، و عوارضات وصولي سال ۱۳۹۰ شهرداري فرادنبه به تفكيك اعم از عوارضات ساختماني ، كسب و پيشه ، تفكيك و آماده سازي و جرائم كميسيون ماده صد و .. لازم به ذكر است روشها و راهكارهائي جهت بهبود درآمد و كاهش هزينه ها در شهرداري فرادنبه در سال جديد صورت گرفته و مجوز بخشي از آنها از ادارات زيربط اخذ گرديده است كه در آينده اي نه چندان دور بتوانيم شاهد بهبود كمي و كيفي در آمد شهرداري باشيم و خدمات در حد امكان به شهر و شهروندان محترم ارائه نمائيم .لذا از شما شهروندان ارجمند و گرامي تقاضامنديم همكاري و همياري خود را نسبت به شهر و شهرداري گسترش داده و اين شهرداري را در جهت ارائه بهتر خدمات و ساختن شهري زيبا ياري نمائيد .(همكاري از نظر فكري، فرهنگي ، اجتماعي ، مالي و پرداخت به موقع عوارضات ) .

۱-مكاتبات انجام شده با مدير عامل كوثر ۶ جهت تعيين تكليف جايگاه سي ان جي .

۲- انعقاد قرارداد اجاره با شركت تهاتر تجارت پارس جهت اجاره جايگان سي ان جي .

۳- مكاتبات انجام شده با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص جايگاه پمپ بنزين و سي ان جي .

۴- كارشناسي هاي انجام شده در مورد حفاري هاي سازمان آب و فاضلاب ، اداره مخابرات و شركت برق .

۵- تنظيم صورتجلسات با پيمانكاران جهت اجاره ماشين آلات شهرداري .

۶-پيگيري پرونده پست برق ۴۰۰ كيلو وات و محاسبه عوارض قابل وصول .

۷- سركشي از جايگاه سي ان جي و رفع مشكلات احتمالي .

۸- مكاتبه و مذاكره با اشخصاص حقيقي و حقوقي در مورد بدهي هاي قبلي و فعلي و وصول شدن چكهاي تحويلي .

۹- مكاتبات انجام شده با سازمان جهاد كشاورزي در مورد پرداخت بدهي عوارض انبار سرد فرادنبه .

۱۰-مكاتبات انجام شده با اداره برق شهرستان بروجن در مورد اضافه بنا اداره برق فرادنبه .

۱۱-تنظيم و پيشنهاد مصوبات و قيمت هاي پيشنهادي عوارض و هزينه هاي شهرداري با حضور اعضاي محترم شوراي اسلامي و شهردار محترم و پيگيري مصوبات از طريق استانداري .

۱۲- تغيير و تحول جايگاه سي ان جي و انعقاد قرارداد اجاره با بخش خصوصي .

۱۳- پيگيري و ارسال نامه ها جهت اخذ تخفيفات داده شده به مالكين در بافت فرسوده شهري و مسكن مهر از طريق استانداري – سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي .

۱۴-تهيه و تنظيم صورتجلسات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات در مورد عوارضات ساختماني ، كسب و پيشه و بدهي عوارضات ارگانها و ادارات .

۱۵-پيگيري و كارشناسي هاي انجام شده پيمانكاران سطح شهر در خصوص پرداخت ۲% عوارض پيمانكاري .

۱۶- هماهنگي هاي انجام شده با كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در خصوص تعيين تكليف و صدور پروانه هاي ساختماني با حداقل هزينه ها از افراد تحت پوشش .

۱۷- تكميل پرونده هاي مربوط به عوارضات ساختماني فرهنگسرا و سالن چند منظوره و پيگيري وصول عوارضات از طريق مسكن و شهرسازي استان .

۱۸- پيگيري مطالبات حفاري فاضلاب شهري و تهيه و تنظيم ميزان هزينه هاي حفاري و انعقاد قرارداد حفاري .۰

– عوارض بر پروانه هاي ساختماني                                         مبلغ ۹۷۳/۴۸۱/۷۷۲ ريال

– عوارض مازاد تراكم                                                           مبلغ ۱۵۰/۵۶۱/۱۸۰ ريال

– عوارض بر تفكيك اراضي و ساختماني                                 مبلغ ۸۰۰/۶۳۱/۱۷۱ ريال .

– عوارض بر بالكن و پيش آمدگي                                           مبلغ ۲۰۰/۱۸۵/۵۰ ريال .

– عوارض بر معاملات غير منقول                                             مبلغ ۱۰۰/۸۹۷/۱۶۴ ريال

– عوارض صدور پروانه تاكسيراني                                       مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۴ ريال

– عوارض بر نصب تابلوهاي تبليغاتي                                           مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱ ريال

– عوارض صدور كارت وانت بار                                             مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ريال .

– عوارض بر پروانه كسب و پيشه و حق صدور پروانه               مبلغ ۴۷۳/۵۴۸/۲۵۴ ريال

– عوارض ۳% حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان                     مبلغ ۲۹۴/۱۷۹/۲۹ ريال

– عوارض نوسازي                                                                      مبلغ ۰۱۵/۳۳۳/۱۴۸ ريال

عوارض حذف پاركينگ                                                               مبلغ ۰۰۰/۶۶۷/۸۵ ريال

– عوارض ساليانه خودروهاي سواري                                         مبلغ ۵۰۰/۲۳۴/۳۷ ريال

– حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاريها                                     مبلغ ۰۰۰/۲۱۰/۸۱ ريال

– حق كارشناسي و فروش نقشه ها                                                 مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۳۴ ريال

– درآمد حاصل از خدمات پيمانكاري                                            مبلغ ۱۷۱/۱۰۹/۱۹ريال

-درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله                               مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۱ ريال

-درآمد حاصل از خدمات آماده سازي                                           مبلغ ۸۴۸/۰۴۴/۱۰۴ ريال

– درآمد ناشي از ارائه خدمات ميني بوسراني و تاكسي              مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ريال

– ساير موارد                                                                           مبلغ ۴۴۳/۵۷۲/۱۰ريال

– درآمد كشتارگاه                                                                  مبلغ ۰۰۰/۴۴۰/۵ريال

درآمد غسالخانه و گورستان                                                       مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۱۶ريال

-درآمد حاصل از ساير تاسيسات شهرداري                               مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال

– درآمد حاصل از سپرده هاي شهرداري                                  مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال .

-مال الاجاره ساختمانها و تاسيسات شهرداري                             مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۰۵ ريال

– درآمد حاصل از كرايه ماشين آلات و وسايط نقليه                   مبلغ ۰۰۰/۶۶۵/۲۸۲ريال

– درآمد حاصل از بازار روز و هفتگي                                    مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۴ريال

– عوارض ۳% ارزش افزوده                                               مبلغ ۶۳۳/۷۹۴/۷۵۱/۱ريال

– عوارض ساختمانهاي مسكن مهر                                           مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ريال

– خودياري شهروندان و هداياي دريافتي                                   مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال

– جريمه كميسيون ماده صد                                                     مبلغ ۹۱۸/۰۷۶/۲۲۷ ريال

– جرائم تخلفات ساختماني و شهري                                           مبلغ ۷۶۰/۲۲۰/۳۴۷ ريال

– درآمد هاي سازمان آتش نشاني                                                 مبلغ ۹۵۰/۴۴۲/۹ ريال

جمع كل :   ۲۷۸/۵۰۳/۰۵۴/۵ريال ( پنج ميليارد و پنجاه و چهار ميليون و پانصد و سه هزارو دويست و هفتاد و هشت ريال ).

نعمت اله عليميرزائي

مسئول واحد درآمد شهرداري

کد خبر: 3110 سه‌شنبه 25 می 2021