سه شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۱

اخبار شهرداری

عملکرد امور شهر

کد خبر: 2349 جمعه 4 اکتبر 2019

گزارش عملکرد امور شهر در این قسمت توضیح گردد

عملكرد واحد روابط عمومي

کد خبر: 2346 جمعه 4 اکتبر 2019

گزارش عملکرد واحد روابط عمومي درسال ۱۳۹۸ این قسمت توضیح گردد

عملکرد واحد فنی و عمراني

کد خبر: 2344 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد فنی و عمرانی در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

تراز امور مالی

کد خبر: 2338 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد تراز امور مالی در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملکرد سازمان حمل و نقل

کد خبر: 2336 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد سازمان حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملکرد کمیسیون ماده صد

کد خبر: 2334 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد کمیسیون ماده صد در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد