جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

دسته: گزارش عملکرد

عملکرد امور شهر

گزارش عملکرد امور شهر در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2349 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملكرد واحد روابط عمومي

گزارش عملکرد واحد روابط عمومي درسال ۱۳۹۸ این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2346 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملکرد واحد فنی و عمراني

عملکرد واحد فنی و عمرانی در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2344 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

تراز امور مالی

عملکرد واحد تراز امور مالی در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2338 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملکرد سازمان حمل و نقل

عملکرد واحد سازمان حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2336 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملکرد کمیسیون ماده صد

عملکرد واحد کمیسیون ماده صد در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2334 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸