سه شنبه, ۱ آذر , ۱۴۰۱

اخبار شهرداری

عملكرد واحد فضاي سبز

کد خبر: 2332 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد فضاي سبز در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملکرد واحد کسب و پیشه

کد خبر: 2330 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد کسب و پیشه در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملكرد واحد نوسازي

کد خبر: 2328 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد نوسازي در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه

کد خبر: 2325 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

عملكرد واحد اجراييات

کد خبر: 2321 جمعه 4 اکتبر 2019

عملکرد واحد اجراييات در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد