چهارشنبه, ۲۲ مرداد , ۱۳۹۹

دسته: گزارش عملکرد

عملكرد واحد فضاي سبز

عملکرد واحد فضاي سبز در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2332 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملکرد واحد کسب و پیشه

عملکرد واحد کسب و پیشه در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2330 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملكرد واحد نوسازي

عملکرد واحد نوسازي در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2328 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه

عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فرادنبه در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2325 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

عملكرد واحد اجراييات

عملکرد واحد اجراييات در سال ۱۳۹۸ در این قسمت توضیح گردد

کد خبر: 2321 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸