شروع عملیات پیاده رو سازی بلوار امام رضا (ع) ضلع جنوبی

شروع عملیات پیاده رو سازی بلوار امام رضا (ع) ضلع جنوبی

شروع عملیات پیاده رو سازی بلوار امام رضا (ع) ضلع جنوبی
کد خبر: 2695 شنبه 1 فوریه 2020